Integritetspolicy

MAXIMUS Sweden AB, 559225-9936 (nedan ”Maximus”) behandlar personuppgifter som kommer Maximus tillhanda genom kontaktformulär.
Personuppgifter som behandlas
Maximus behandlar de uppgifterna som du skriver i de fält som finns i kontaktformuläret

Ändamål med behandling
Kontaktformuläret är till för att du ska kunna kontakta oss med frågor eller för att visa intresse för någon av våra tjänster. De personuppgifter du anger behandlas för att kunna återkoppla till dig utifrån de frågor och intressen du angivit i formuläret.

Rättslig grund för behandling
Genom att fylla i formuläret samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter som du fyller i för det ändamål som formuläret anger.

Mottagare av information som Maximus behandlar
Maximus kan komma att tillgängliggöra information för externa parter som är avtalsenligt bundna att säkerställa säkerhet och lagenlig behandling av informationen. Maximus tillgängliggör inte personuppgifter eller annan information till externa parter som har syfte att marknadsföra sina tjänster, genomföra marknadsundersökning eller andra kommersiella aktiviteter

Lagringstid
Uppgifterna sparas endast så länge ditt ärende är aktuellt.

Informationssäkerhet
Maximus lagrar all information i enlighet med policys för informationssäkerhet och gällande lagar och förordningar. Tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda information från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring samt från obehörigt röjande av information och obehörig åtkomst.

Maximus gör i alla lägen sitt yttersta för att skydda information som behandlas men kan inte garantera säkerheten för någon information som skickas till oss via internet.Dina rättigheter
Med avseende på behandlingen av personuppgifter har du rätt att begära registerutdrag och, om skäl finns, begära att:
o  Felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter rättas till
o  personuppgifter raderas
o  personuppgifter endast behandlas för avgränsade syften
o  personuppgifter porteras data till andra tjänster/företag
o  samtycke återkallas
samt, om skäl finns, invända mot att
o  personuppgifter behandlas genom intresseavvägning, t ex för direkt marknadsföring
o  beslut grundas på enbart automatiserat beslutsfattande
Dessutom har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet (Datainspektionen t o m 31 december 2020, därefter Integritetsskyddsmyndigheten).

En begäran eller invändan som lämnas in ska innehålla åtminstone:
o  bekräftelse på att begäran avser MAXIMUS Sweden AB
o  vad begäran/invändningen gäller
o  annan information som kan vara av vikt, t.ex. deltagande i program, nyttjande av tjänst (enbart för klienter)
o  styrkande av identitet eller fullmakt
Maximus komma att be om ytterligare information vid behov och bedömer skäl för begäran eller invändan. Tillbakadragande av samtycke som bedöms skälig kan leda till att Maximus tillhandahållande av tjänster upphör, du kommer i så fall informeras om detta.

Kontaktuppgifter
Har du frågor eller vill lämna in en begäran eller invändning, kontakta dataskydd@maximussweden.se
alternativt skicka brev till:

Dataskyddsansvarig
MAXIMUS Sweden AB
Olof Palmes gata 13
111 37 Stockholm
SverigeUppdaterad november 2020